Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Mục đích: Chính sách này được thiết kế nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập và/hoặc giao dịch trên website www.maimua.com thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ Phần Mai Nguyễn (sau đây gọi chung là “Maimua”).

1.   Thu thập thông tin:

Để thuận lợi trong quá trình mua hàng, khi đăng ký tài khoản/ thực hiện giao dịch, Khách hàng cần cung cấp một số thông tin trên website Maimua.com. Những thông tin đó sẽ giúp Maimua xử lý nhanh đơn đặt hàng và giao hàng chính xác tận nơi cho khách hàng. Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin Khách Hàng cung cấp là đầy đủ và chính xác. Maimua không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin Khách Hàng cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật hoặc giả mạo.

2.   Lưu giữ và bảo mật thông tin

Mọi Thông Tin Khách Hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa Khách Hàng và Maimua đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của Maimua.

Maimua phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm mang lại các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép Thông Tin Khách Hàng, đảm bảo sự an toàn cho Thông Tin Khách Hàng khi Khách Hàng truy cập, đăng ký mở tài khoản và/hoặc sử dụng các tính năng của Maimua.

- Các thông tin thanh toán của Khách Hàng được Maimua bảo vệ theo tiêu chuẩn quốc tế với nguyên tắc không ghi nhận các dữ liệu quan trọng của thẻ (số thẻ, họ tên, số CVV) trên hệ thống của Maimua. Giao dịch thanh toán của Khách Hàng được thực hiện trên hệ thống của ngân hàng liên kết của Maimua.

- Maimua không cho phép các bên thứ ba theo dõi hoặc thu thập thông tin của Khách Hàng trên các website thành phần của Maimua.

- Maimua không cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để Maimua cung cấp dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng (ví dụ: cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị đối tác vận chuyển …).

- Ngoài các trường hợp nêu trên, Maimua sẽ có thông báo cụ thể cho Khách Hàng khi phải tiết lộ Thông Tin Khách Hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, Maimua cam kết sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin Khách Hàng khi được sự đồng ý của Khách Hàng.

3. Cam kết

Khi Khách Hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên Maimua được hiểu là Khách Hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách bảo mật thông tin của Maimua, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung. Phiên bản sửa đổi, bổ sung Chính Sách này (nếu có) sẽ có hiệu lực sau 5 ngày kể từ ngày việc sửa đổi, bổ sung Chính Sách được thông báo trên Maimua.com.